Internetipõhise taimekaitsealase nõustamissüsteemi (I-Taimekaitse) arendamine ja rakendamine Eestis
Töötajad: Mati Koppel  Pille Sooväli    

Projekti täitmisel osalevad Jõgeva Sordiaretuse Instituudi, Eesti Maaviljeluse Instituudi, Eesti Põllumajandusülikooli ning Jäneda Õppe- ja Nõuandekeskuse töötajad

Projekt on jätkuks kahele Eesti-Taani koostööprojektile: Taimekaitsealase arvutinõuandesüsteemi väljatöötamine EL nõuetega kooskõlla viimiseks (1999) ja Taimekaitsealase arvutinõustamise süsteemi katsetamine ja rakendamine Eestis (2000-2002). Nimetatud koostööprojektide raames korraldati Eesti Maaviljeluse Instituudi, Jõgeva Sordiaretuse Instituudi, Jäneda Õppe- ja Nõuandekeskuse, Eesti Põllumajandusülikooli ja Eesti Talupidajate Keskliidu osalusel Taani Taime-ja Mullateaduse Instituudis väljatöötatud taimekaitsealasete arvutinõuandesüsteemide PC-Plant Protection (teraviljade haiguste-, kahjurite- ja umbrohtude tõrje) ja NegFry (kartuli-lehemädaniku tõrje) kohandamine eesti oludele ja alustati uue, internetipõhistele tarkvaralahendustele baseeruva nõustamissüsteemi väljatöötamist. 4. märtsil 2003. a. moodustati kõigi osalevate asutuste ja Põllumajandusministeeriumi esindajatest juhtkomiteeprojekti koostööprojekti elluviimiseks vajalike tegevuste organiseerimiseks ja koordineerimiseks.

 
 
I-Taimekaitse edasiarendamise eesmärkideks on:

 Mõlema arvutinõuandesüsteemi sihiks on taimekaitsevahendite optimaalne kasutamine arvestades klimaatilisi tingimusi, sortide haiguskindlust ja taimekahjustajate levikut tagades seejuures kõrge saagitaseme ja majandusliku efektiivsuse. Senistes põldkatsetes on olnud võimalik vähendada pestitsiidide kulunorme 30-80% võrreldes tootjafirmade kulunormidega. Oma soovitustes lähtuvad programmid alati majanduslikust efektiivsusest, taimehaiguste tõrjele tehtavad kulutused peavad ennast tasuma enamsaagina, mis tuluna ületab taimekaitsele tehtud kulutused. Taimehaiguste vähese esinemise korral ei vähenda need oluliselt saaki ja seega võib osutuda otstarbekaks neid mitte tõrjuda ega teha taimekaitsetöödena asjatuid kulutusi. Umbrohutõrjel saab oluliselt vähendada herbitsiidide kulunorme lähtuvalt esinevatest umbrohuliikidest, nende kasvufaasist ja ohtrusest. Programmid põhinevad põhjalikel teadmistel taimekahjustajate bioloogia, kultuurtaimede resistentsuse, pestitsiidide ning töötlemistehnoloogiate mõju ja ajastamise kohta. Selliste andmemassiividega opereerimine ilma arvutiprogrammideta nõuab äärmiselt suuri erialaseid teadmisi ning on väga töömahukas.

Oma algses variandis sisaldas PC-Plant Protection informatiivset otsingusüsteemi üldiste taimekaitsealaste soovituste, 128 taimekahjustaja bioloogia, 136 taimekaitsevahendi tehnilise info ja põllukultuuride sortide kohta. 2002. aastal muudeti programm internetipõhiseks süsteemiks I-Taimekaitse (http://taimekaitse.eria.ee), säilitades eelnevas programmis olnud mudelid. . I-Taimekaitse on tõlgitud eesti keelde ja selle mudelid on kohandatud meie oludele. Kõik nõuandesüsteemiga seotud õigused kuuluvad tema Eesti poolsetele loojatele ja arendajatele. I-Taimekaitse laiaulatuslikku kasutamist piirab momendil eelkõige andmebaaside vähene maht, nii sisaldab umbrohutõrjevahendite andmebaas hetkel ainult 5 herbitsiidi, teravilja fungitsiidide andmebaas ainult 5 preparaati. Olemasolevad mudelid käsitlevad ainult suvi- ja talinisu ning odra taimekaitset, seetõttu tuleb programmi täiendada ka mudelitega senini puuduvate umbrohuliikide ja teraviljahaiguste (pruunrooste suvinisul, kõrreliste pruunlaiksus jt) osas. Edasise töö põhisuundadeks on andmebaaside täiendamine katsetest laekuva täiendava informatsiooniga taimekaitsevahendite ja nende toime, samuti teraviljasortide haiguskindluse kohta. Töö tulemuslikkuse parandamiseks on oluline I-Taimekaitse alal tehtavad tegevused siduda pestitsiidide efektiivsuskatsete ning taimekaitsevahendeid müüvate firmade poolt tellitavate katsetega. Väga oluline on programmi tutvustamine põllumajandustootjatele erinevates piirkondades korraldatavatel põllu- ja õppepäevadel ning publikatsioonides.

Suvi- ja talinisu ja odra taimekaitse internetipõhiste terviklahenduste väljatöötamine ja rakendamine aastaks 2005. Lisades selleks programmidesse ja andmebaasidesse kõik enamkasutatavad pestitsiidid, teraviljasordid ja taimekahjustajad.  

Põllumajandustootjate operatiivne varustamine taimekaitseliselt oluliste meteoroloogiliste- ja taimekahjustajate monitooringu andmetega.  

Järgmistes etappides lisatakse mudelid ka teiste Eestis oluliste kultuuride (kaer, õlikultuurid jt) kohta.  

Eesti oludele on kohaldatud ka kartuli-lehemädaniku tõrje programm NegFry, ning loodud tehnilised võimalused ja süsteem kartuli-lehemädanikunakkuse lööbimise ning arengu monitooringuks ja operatiivseks edastamiseks interneti vahendusel. NegFry sisaldab andmeid kõigi Eestis kasvatatavate kartulisortide ja kasutatavate fungitsiidide kohta ning kasutab operatiivseid andmeid riikliku meteoroloogiasüsteemi ilmajaamadest. Programm võimaldab täpselt ajastada esimese lehemädanikupritsimise ning määrata edasiste pritsimiste vahelised perioodid sõltuvalt ilmastikust, kartulisordist ja kasutatavast fungitsiidist. NegFry kasutamisega on kartulikasvatajatel võimalik kasvuperioodi jooksul kokku hoida 1-2 pritsimist, suurendades ekstreemsetes ilmastikutingimustes samaaegselt lehemädanikutõrje tööde efektiivsust. Programm vajab täiendamist uute lisanduvate sortide ja fungitsiidide osas, samuti vajavad kontrollimist uued pritseprogrammid, mis võimaldaks veelgi suuremat fungitsiidide kokkuhoidu. NegFry käigushoidmiseks on väga olulised operatiivsete ilmaandmete saamine ja lokaalse ilmaennustuse käivitamine ning kartuli-lehemädaniku lööbimise ja arengu monitooringu jätkamine.

 

NegFry edasiarendamise eesmärkideks on:
Kartuli-lehemädanikutõrje programmi NegFry rakendamine operatiivsete ilmaandmete ja lokaalse ilmaennustuse põhjal aastaks 2005.

Programmi täiendamine uute registreeritavate sortide ja fungitsiididega.

Kartuli-lehemädaniku lööbimise ja arengu monitooringu ja kartulikasvatajate operatiivne nõustamine lehemädanikutõrje alustamise ning järgnevate tõrjekordade ajastamise osas.

Oodatavad tulemused:
1. Efektiivne ja Interneti vahendusel kättesaadav I-Taimekaitse veebilehekülje kaudu toimiv taimekaitsealane nõuandesüsteem;
2. Põllumajandustootjate teadlikkuse kasv keemiliste taimekaitsevahendite kulunormide vähendamisest ja integreeritud taimekaitsest tervikuna; 

3.Keemiliste taimekaitsevahendite optimaalsete kasutusnormide kasutamine I-Taimekaitse ja NegFry rakendamise tulemusena; 

4. Põllumajandustootjate varustamine taimekaitseliselt oluliste meteoroloogiliste- ja taimekahjustajate monitooringu andmetega;

5.Taimekahjustajate arengu ja -tõrje uute mudelite väljatöötamine.