Riikliku programmi
Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumine ja säilitamine aastateks 2002-2006

TÖÖDE ARUANNE

TÖÖDE KESTUS:

Algus:

01.01.2021

Lõpp:

31.12.2020

TÄITJA ASUTUS:  Jõgeva Sordiaretuse Instituut

ALUS:  Põllumajandusministri 3. oktoobri 2002. a käskkiri nr 1.3-1/324

 

TÖÖDE TÄITJAD FINANTSEERIMISPERIOODI VÄLTEL

A. Põhitäitjad:

 Nimi ja eesnimi

Ametikoht

Koormus

Personalikulu *

1.     Annamaa Külli

Geenipanga juhataja

1,0

 

2.     Kukk Vahur

Asedirektor

0,25

 

 

KOKKU 

1,25

 

* programmi raames makstud töötasu (sh tulumaks, sotsiaal-, töötus- ja pensionikindlustus)

TÖÖDE KULUD RAHASTUSPERIOODIL (kr)

Töö

 Personalikulu

Asutuse üldkulu

Majanduskulu

Kokku

Kollektsioonide inventeerimine

6800

1500

1700

10 000

Kollektsioonide säilitamine ja süsteemne uuendamine

22 470

7500

20 030

50 000

Lühi- ja pikaajaliseks säilitamiseks vajalike seadmete, vahendite ja materjalide uuendamine ning soetamine

 

1380

 

1500

 

7120

 

10 000

Osalemine Põhja-
maade Geenipanga ja Baltimaade ühises põllumajandus-
kultuuride geneetilise ressursi kogumise ja säilitamise alases programmis

 

 

9460

 

 

3000

 

 

7540

 

 

20 000

Osalemine FAO ja IPGRI poolt koordineeritavates rahvusvahelistes projektides

 

22 200

 

6750

 

16 050

 

45 000

Kokku

62 310

20 250

52440

135 000

 

TEOSTATUD TÖÖD

Kollektsioonide inventeerimine
1. Heintaimede aretaja H. Korjuse poolt aastatel 1983 - 1996 loodusest kogutud ja aretusmaterjalina kasutatud kõrreliste heintaimede kollektsioon. 193 seemneproovi eraldati pakendil oleva info ja katsepäevikute alusel, koostati nimekiri ning identifitseeriti duplikaadid.
2. Viidi läbi päringud Vavilovi nim. Ülevenemaalise Taimekasvatuse Instituudi (VIR), Põhjamaade Geenipanga (NGB) ja Hollandi Geneetilise Ressursi Keskuse (CGN) elektroonilistest andmebaasidest leidmaks nende geenipankadest Eesti päritoluga säilikuid. Saadud info läbitöötamise tulemusena esitati tellimused. Jõgeva SAI geenipanka repatrieeriti VIR-ist 36, NGB-st 11 ja CGN-ist 9 säilikut.

Kollektsioonide säilitamine ja süsteemne uuendamine
1. Käesoleval ajal on Jõgeva SAI geenipangas pikaajalisel ex situ säilitamisel 37 liigi 653 säilikut 1887 pakendis. Aretajate põldkollektsioonis oli 2002. aastal 3500 sorti ja aretist.
2. Heintaimede kollektsiooni kõigist proovidest tehti idanevustestid. Idanevuse alusel praagiti välja duplikaadid. Üle 42%-lise idanevusega proovid (30 säilikut) kuivatati, kaaluti, pakendati pikaajaliseks säilimiseks geenipangas. 53 proovi idanevusega 6 - 41% anti heintaimede osakonda uuendamiseks ning alla 5%-lise idanevusega proovid külvati ja istutati seemne uuendamiseks üksiktaimedena kastidesse.
3. Testiti idanevust VIR-ist ja CGN-ist repatrieeritud säilikutel. Kuna säiliku kohta oli seemneid ainult 1-15 g, anti need aretusosakondadesse paljundamiseks.
4. Eestis aretatud väärtuslikemate säilikute duplikaadid saadeti vastavalt Põhjamaade Geenipanga ja Jõgeva SAI vahel sõlmitud kokkuleppele Põhjamaade Geenipanka tagamaks nende säilimine ettenägematute juhtude korral.

Lühi- ja pikaajaliseks säilitamiseks vajalike seadmete, vahendite ja materjalide uuendamine ning soetamine
1. Õhuniiskuse ja temperatuuri kontrollimiseks säilikute kuivatamisperioodil 6-10 nädala jooksul kuivatusruumis osteti geenipanka arvutiga ühendatav õhuniiskuse-temperatuurimääraja Rotronic HygroWin.
2. Seni geenipangas kasutusel olev kaal/seemnete niiskusemääraja võimaldab maksimaalselt kaaluda 40 g koguseid, mis ei ole piisav säilituskottidesse pakendatavate seemnete kaalumiseks. Seetõttu soetati kaal Denver mõõteskaalaga kuni 1200 g.

Osalemine Põhjamaade Geenipanga ja Baltimaade ühises põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumise ja säilitamise alases programmis
1. Põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside kogumise ja säilitamise alase seminari korraldamine koostöö tihendamiseks Baltimaade geenipankade ja N. I. Vavilovi nimelise Ülevenemaalise Taimekasvatuse Instituudi vahel (Eesti), 27-30. mai. Korraldasid K. Annamaa, V. Kukk; osalesid Jõgeva SAI teadurid.
2. Põhjamaade heintaimede töörühma koosolek (Põhjamaade Geenipank, Rootsi), 1-2. juuni. Osales R. Aavola.
3. Baltimaade teraviljade töörühma koosolek (Leedu Maaviljeluse Instituut), 9-11. juuli. Osalesid K. Annamaa, V. Kukk, Ü. Tamm.
4. Baltimaade heintaimede töörühma koosoleku korraldamine (Jõgeva SAI), 4-5. november. Korraldasid R. Aavola, K. Annamaa, V. Kukk, S. Tamm.

Osalemine FAO ja IPGRI poolt koordineeritavates rahvusvahelistes projektides
1. Seminar Euroopa geenipankade keskandmekogude (EURISCO) koostamisest (Põhjamaade Geenipank, Rootsi), 29-31. august. Osales V. Kukk.
2. Konverents “Põhjamaade praktika säilikute vahetamise lepingute sõlmimisel” (Norra), 17-21. september. Osales V. Kukk.
3. Vastavalt ECP/GR VI raamprogrammile korraldati kolm ekspeditsiooni Ida-, Põhja- ja Lääne-Eestis ning saartel lutserni kasvukohtade kaardistamiseks ning kõrreliste ja liblikõieliste heintaimede seemnete kogumiseks. Koguti 55 liblikõieliste ja 183 kõrreliste heintaimede proovi.

 

TEEMA RAAMES ILMUNUD PUBLIKATSIOONIDE NIMEKIRI
I. Tamm, Ü. Tamm, 2002. Genetic and environmental variation of barley and oat grain quality characteristics. Agriculture 78, pp. 51-57. 

 

TÖÖDEGA OTSESELT SEONDUVAD TEADUSTEEMAD, GRANDID, DOKTORI- JA MAGISTRITÖÖD, JÄRELDOKTORITE TEEMAD, LEPINGUD:
A. Ingveri doktoritöö “Suvinisu geneetilise mitmekesisuse laiendamine saagipotentsiaali ja -kvaliteedi tõstmiseks”
I. Tamme doktoritöö “ Kaera omaduste geneetiline ja keskkonnatingimustest sõltuv variatsioon”
Ü. Tamme doktoritöö “Geneetilised ressursid õlleodra aretuses”

 

RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ
1. Osalemine ECP/GR projektis
2. Osalemine Baltimaade - Põhjamaade Geenipanga ühisprojektis
3.  Koostööleping Vavilovi nimelise Instituudi (Venemaa), Läti Kultuurtaimede Geenipanga, Leedu Geneetiliste Ressursside Keskuse ja Eesti Geneetilise Ressursi Nõukogu vahel
4. Koostööleping Põhjamaade Geenipangaga varusäilikute säilitamisest