Riikliku programmi

“Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumine ja säilitamine aastateks 2002-2006”

2003. a TÖÖDE ARUANNE

 

TÖÖDE KESTUS:

Algus:

02.01.2021

Lõpp:

3112.2003

TÄITJA ASUTUS: Eesti Põllumajandusülikooli Eksperimentaalbioloogia Instituut

RAHASTAMISE ALUS :Töövõtuleping nr. 3.4 - 23/15, 10. veebruaril 2003.a.

Teostaja esindaja:

Oskar Priilinn

Vanemteadur, biol.dr.

TÖÖ TÄITJAD FINANTSEERIMISPERIOODI VÄLTEL (vaid antud Töö rahastamise raames tasustatud tööjõud)

A. Põhitäitjad:

Nimi ja eesnimi

Teaduskraad

Ülesanded töö täitmisel

Koormus

Personalikulu *

1.Enno Tamara 2.Peuša Hilma 3.Vaher Ülo 4.Priilinn Oskar 5.Remmelg Hugo

Biol.dr. Biol.kand. Biol.kand. Biol.dr. Biol.kand.

Tsütogeneetika Imuunogeneetika Arvutitööd, koduleht Esindaja, töödejuht rukkigeneetika

0,17 0,16 0,04 0,56 0,12

13351 11721 2670 62472 9446

Kokku

1,05

99660

* sisaldab saadud töötasu, makstud tulumaksu, sotsiaal-, töötus- ja pensionikindlustust, kroonides

B. Tööga seotud abitööjõud:

1.Sokolova Galina 2.Vlassova Valentina

 

Põldkatsed, laboritööd Põldkatsed, laboritööd

0,06 0,06

2670 2670

Kokku

0,12

5340

TÖÖ KULUD RAHASTUSPERIOODIL KOKKU 175000 kr, sellest:

Personalikulu

Majandamiskulu

Asutuse üldkulu

105000

38000

32000

TEOSTATUD TÖÖD

Kollektsioonide inventeerimine: Märtsikuus lõpetati kollektsiooni inventeerimine. Võeti arvele 136 nisu ja 2 rukki säilikut.

Andmekogude koostamine ja haldamine: Koostati 57 säiliku andmekogud, viidi läbi hindamine ja anti seemned üle Jõgeva Sordiaretuse Instituudi Geenipanka. Üleandmisele kuulusid (1) suvinisusordi Thatcher baasil loodud isogeensed liinid leherooste (Puccinia recondita f.sp. tritici) hindamiseks (26 säilikut); (2) talinisusordi Chancellor baasil loodud isogeensed liinid jahukaste (Erysiphe graminis f.sp. tritici) hindamiseks (19 säilikut; (3) instituudi taimegeneetika osakonnas loodud haigustele vastupidavad introgressiivsed suvinisuliinid (10 säilikut); (4) talirukkisordist Sangaste saadud lühikõrreline liin ja lühikõrreline tetraploidne analoog (2 säilikut). Programmi täitmisel tehtav töö leiab kajastamist kodulehel aadressil www.ebi.ee http://www.ebi.ee.

Kollektsioonide säilitamine ja süsteemne uuendamine:

Viidi läbi säilikute külv kasvuhoones ja põllul, hooldustööd ja vaatlused, koristus ning analüüs. Säilikute uurimine ja iseloomustamine, metoodikaalased uuringud: Kasvuperioodil hinnati nisuliinide haigustele vastupidavust kohaliku populatsiooni suhtes. Aneuploidset monosoomanalüüsi kasutades identifitseeriti nisuliinides jahukastekindlust kandvad kromosoomid. Meioosi tsütoloogilisel analüüsil näidati kromosoomide retsiprooksete translokatsioonide esinemine kromosoomisegmentides. Talirukkil tehti ploidsuse kontroll mitootiliste preparaatide järgi. Lühi- ja pikaajaliseks säilitamiseks vajalike seadmete, vahendite ja materjalide uuendamine ning soetamine: Soetati arvuti, katsetöödeks materjale ja vahendeid ning kemikaale. Osalemine Põhjamaade Geenipanga ja Baltimaade ühises põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumise ja säilitamise alases programmis: Osalemine organiseerimisjärgus, osaleti seminaril.

Osalemine FAO ja IPGRI poolt koordineerivates rahvusvahelistes projektides:

Jätkati teadusinfo vahetamist IPGRI-ga teraviljade geneetiliste ressursside kogumise ja säilitamise küsimustes. Vanemteadur Kadri Järve osales teadusettekandega rahvusvahelisel nisu geneetika sümpoosionil 1-6. sept. 2003 Paestumis (Itaalia).

TEEMA RAAMES ILMUNUD PUBLIKATSIOONIDE NIMEKIRI

Priilinn O., Enno T., Peusha H. Collection and preservation of the wheat genetic resources in Estonia. Annual Wheat Newsletter (USA), 49, 27, 2003. (www.ebi.ee <http://www.ebi.ee> ).

TÖÖDEGA OTSESELT SEONDUVAD TEADUSTEEMAD, GRANDID, DOKTORI- JA MAGISTRITÖÖD, JÄRELDOKTORITE TEEMAD, LEPINGUD:

Sihtfinantseeritav teema "Teraviljade geneetilise potentsiaali suurendamine genoomi rekonstrueerimise teel" (juht Kadri Järve)

ETF grant 4720 "Suvinisu haiguskindluse geneetiline kontroll ontogeneesi erinevates faasides" (grandihoidja (H. Peuša)

Irena Jakobsoni doktoritöö "Suvinisu haiguskindluse geneetiline kontroll ontogeneesi erinevates faasides"

RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ (lepingud, konverentside korraldamine, töötamine välisriikides jne)

K. Järve lähetus - aprill 2003 Põhjamaade Geenipangas Alnarpis (Rootsi) osalemine seminaril.

H. Peuša lähetus - 8-13. aprill 2003.a. Venemaa, St.Petersburg, N.I. Vavilovi nim. Ülevenemaaline Taimekasvatuse Instituut, koostöö nisu haiguskindluse geneetika alal, tutvumine geenipangaga.