Riikliku programmi
"Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumine ja säilitamine aastateks 2002-2006"

TÖÖDE ARUANNE

TÖÖDE KESTUS:

Algus:

01.01.2021

Lõpp:

31.12.2020

TÄITJA ASUTUS: Jõgeva Sordiaretuse Instituut

RAHASTAMISE ALUS (tellimiskirja nr): Põllumajandusministri tellimiskiri nr. 3.4-2/733

Teostaja esindaja:

Mati Koppel (Ees- ja perekonnanimi)

Direktor, Ph.D (Amet, teaduskraad)

TÖÖ TÄITJAD FINANTSEERIMISPERIOODI VÄLTEL (vaid antud Töö rahastamise raames tasustatud tööjõud)

A. Põhitäitjad:

Nimi ja eesnimi

Teaduskraad

Ülesanded töö täitmisel

Koormus

Personalikulu *

1.Annamaa Külli

 

Geenipanga kogu haldamine

1,0

95602

2. Kukk Vahur

 

Andmekogu haldamine

0,3

40050

Kokku

1,3

135652

* sisaldab saadud töötasu, makstud tulumaksu, sotsiaal-, töötus- ja pensionikindlustust, kroonides

B. Tööga seotud abitööjõud:

1.Aavola Rene

M.Sc

Heintaimede säilikute paljundamine

0,1

7076

2. Tamm, Ilmar

Dr. Sc

Teraviljade säilikute uurimine

0,1

7523

3. Tsahkna, Aide

Cand. Agr

Kartuli kollektsiooni paljundamine ja uurimine

0,1

7749

Kokku

0,3

22348

TÖÖ KULUD RAHASTUSPERIOODIL KOKKU 430000 kr, sellest:

Personalikulu

Majandamiskulu

Asutuse üldkulu

158000

186000

86000

TEOSTATUD TÖÖD

Kollektsioonide inventeerimine
1. Päringud Vavilovi nim. Ülevenemaalise Taimekasvatuse Instituudi (VIR) elektroonilised andmebaasid ja valikuliselt kataloogid leidmaks infot Eesti päritoluga säilikute kohta. Saadud info läbitöötamise tulemusena repatrieeriti Eesti päritolu säilikud Peterburist Jõgeva SAI geenipanka.
2. Kollektsiooni korrastamine ja idanevuste määramine.

Andmekogude koostamine ja haldamine
1. Koostati andmekogu üldandmete struktuur ja sisestati andmed Jõgeva SAI geenipangas.
2. Riiklikus programmis osalejatele korraldati koolitus andmekogude täitmiseks.
3. Koostati ja täideti Interneti põhine andmekogu, mis on nähtaval aadressil:
http://www.ngb.se/epgris/pbi/
4. Alustati andmekogu koostamiseks vajaliku säilikute bioloogiliste ja majanduslike omaduste struktuuri väljatöötamist

Kollektsioonide säilitamine ja süsteemne uuendamine
1. 2003. aastal viidi säilitamiskonditsiooni ja lisati Jõgeva SAI geenipanka pikaajalisele ex situ säilitamisele 12 liigi 1150 säilikut. Aretajate põldkollektsioonis oli 2003. aastal 3500 sorti ja aretist.
2. Rajati paljundamiseks ja uurimiseks 2002. a. VIR-ist repatrieeritud liblikõieliste heintaimede säilikute põldkatsed.
3. Rajati paljundamiseks ja uurimiseks 2002. a. ekspeditsioonidelt kogutud liblikõieliste ja kõrreliste heintaimede säilikute põldkatsed.
4. Rajati uuendamiseks ja uurimiseks 1983-1996. aastal Eesti loodusest kogutud kõrreliste heintaimede põldkatse.
5. Rajati katse kartuli kollektsiooni säilitamiseks ja uurimiseks.
6. Korraldati Baltimaade ühine ekspeditsioon Lääne-Saaremaale, Abrukale ja Vilsandile liblikõieliste ja kõrreliste heintaimede seemnete kogumiseks ning lutserni looduslike kasvukohtade kaardistamiseks. Koguti 12 liblikõieliste ja 26 kõrreliste heintaimede seemneproovi. 18-22. september. Osalesid R. Aavola, K. Annamaa, A. Bender ja S. Tamm.
7. Eesti päriolu säilikute repatrieerimine VIR-ist ja säilikute süstematiseerimine.

Säilikute uurimine ja iseloomustamine, metoodikaalased uuringud
1. Korraldati põldkatsed teraviljade, põldherne ja kõrreliste heintaimede säilikute uurimiseks.
2. Rajati põldkatse 2002. a. VIR-ist repatrieeritud säilikute paljundamiseks ja uurimiseks.
3. Rajati katse erinevate liikide säilikute seemnete idanevuste muutumise võrdlemisest.
4. Rajati katse erinevates pakendites ja erinevatel säilitustemperatuuridel hoiustatavate säilikute võrdlus.

Lühi- ja pikaajaliseks säilitamiseks vajalike seadmete, vahendite ja materjalide uuendamine ning soetamine
1. Heintaimede säilikute uuendamiseks soetati kasvuhoonesse istutuskastid.
2. Hooldati ja remonditi geenipanga niiskusesisalduse vähendajat.
3. Geenipanga kuivatusruumi paigaldati niiskusesisaldusemääraja Rotronic HydroWin.

Osalemine Põhjamaade Geenipanga ja Baltimaade ühises põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumise ja säilitamise alases programmis
1. Põhjamaade Geenipanga arvutispetsialist D.T. Endreseni viis läbi koolituse andmekogu koostamiseks (Jõgeva), 25. veebruar-4. märts.
2. Põhjamaade heintaimede töörühma koosolek (Soome), 3-4. aprill. Osales R. Aavola.
3. Põhja- ja Baltimaade köögiviljade töögrupi koosolek (Leedu), 12-15. juuni. Osales I. Bender.
4. Baltimaade teraviljade töörühma koosolek (Läti), 9-11. juuli. Osalesid K. Annamaa, R. Koppel, V. Kukk, Ü. Tamm.
5. Ekspeditsioon Svalbardi Põhjamaade Geenipanga varusäilikute hindamiseks (Norra), 16-20. juuli. Osales K.Annamaa

Osalemine FAO ja IPGRI poolt koordineeritavates rahvusvahelistes projektides
1. Seminar Euroopa geenipankade keskandmekogude (EPGRIS) koostamisest (Põhjamaade Geenipank, Rootsi), 02-10. aprill. Osalesid K. Annamaa ja V. Kukk.
2. Konverents "8th Meeting of ECP/GR Forages Working Group" (Austria), 09-13. aprill. Osales R. Aavola.
3. Seminar "European Workshop on National PGR Programmes" (Põhjamaade Geenipank, Rootsi). 23-27. aprill. Osales K.Annamaa.
4. Konverents "9th Meeting of ECP/GR Cereals Working Group" ja ECP/GR aastakoosolek (Armeenia). 30. juuni-6. juuli. Osales V.Kukk.
5. Riikliku programmi kirjeldava trükise ettevalmistamine.
6. Konverents "EPGRIS Final Conference" (Tšehhi). 9-15. september. Osales V. Kukk.
7. ECP/GR Steering Committee Meeting (Türgi) 21-26. oktoober. Osales V.Kukk.

Tellimiskirja väliselt ja täiendava rahastamiseta teostatud tööd
1. Rahvusvahelise (FAO) põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside lepingu tõlkimine ja terminoloogiline korrektuur.
2.Põhja- ja Baltimaade põllumajandusvaldkonna ministrite kohtumise ettevalmistuses osalemine põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside alase koostöö edendamiseks.

TEEMA RAAMES ILMUNUD PUBLIKATSIOONIDE NIMEKIRI
Tamm, I. 2003. Genetic and environmental variation of grain yield of oat varieties. Agronomy Research, Vol. 1, No. 1, pp 93-98.
Tamm, Ü., 2003. The variation of agronomic characteristics of European malting barley varieties. Agronomy Research, Volume 1, No. 1, pp. 99-103.
Aavola, R. ja Annamaa, K. "Forage genetic resources in Estonia" Report of ECP/GR Working Group on Forages, 10-12.04.2003, Linz, Austria, 5 p. (ilmumas)
Kukk, V. ja Annamaa, K. "Preservation and utilisation of plant genetic resources of cereals in Estonia" (ilmumas)

TÖÖDEGA OTSESELT SEONDUVAD TEADUSTEEMAD, GRANDID, DOKTORI- JA MAGISTRITÖÖD, JÄRELDOKTORITE TEEMAD, LEPINGUD:

A. Ingveri doktoritöö "Suvinisu geneetilise mitmekesisuse laiendamine saagipotentsiaali ja -kvaliteedi tõstmiseks"
I. Tamme doktoritöö " Kaera omaduste geneetiline ja keskkonnatingimustest sõltuv variatsioon"
Ü. Tamme doktoritöö "Geneetilised ressursid õlleodra aretuses"

RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ (lepingud, konverentside korraldamine, töötamine välisriikides jne)
1. Osalemine ECP/GR projektis
2. Osalemine Baltimaade - Põhjamaade Geenipanga ühisprojektis.
3. Koostööleping Vavilovi nimelise Instituudi (Venemaa), Läti Kultuurtaimede Geenipanga, Leedu Geneetiliste Ressursside Keskuse ja Eesti Geneetilise Ressursi Nõukogu vahel.
4. Koostööleping Põhjamaade Geenipangaga varusäilikute säilitamisest.