Riikliku programmi

“Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumine ja säilitamine aastateks 2002-2006”

2003. a TÖÖDE ARUANNE

TÖÖDE KESTUS:

Algus:

01.01.2021

Lõpp:

31.12.2020

TÄITJA ASUTUS:  Eesti Põllumajandusülikooli Polli Aianduse Instituut

RAHASTAMISE ALUS (tellimiskirja nr ja alapunkt): Töövõtuleping 3.4 - 23/81(15.04.03)

Teostaja esindaja:

Krista Tiirmaa/
Ave Kikas

(Ees- ja perekonnanimi)

Teadur/
direktor, M.Sc

(Amet, teaduskraad)

TÖÖ TÄITJAD FINANTSEERIMISPERIOODI VÄLTEL (vaid antud Töö rahastamise raames tasustatud tööjõud)

A. Põhitäitjad:

Nimi ja eesnimi

Teaduskraad

Ülesanded töö täitmisel

Koormus

Personalikulu *

1.Univer Toivo 2. Kask Kalju 3. Kikas Ave 4. Tiirmaa Krista 5. Hanni Liina

Pm. kandidaat Pm. doktor Loodustead. magister Loodustead. magister

Pirnipuu, pihlaka ja vegetatiivaluste uurimine ja iseloomustaine Õuna- ja pirnipuu ning luuviljaliste passiandmete koostamine Maasika, karusmarja ja sõstarde passiandmete koostamine Säilikute üldandmete sisestamine andmebaasi ja õunapuu säilikute iseloomustamine Vaarika- ja kuslapuusortide inventeerimine ja vaatluste tegemine

0,25 0,5 0,5 1,0 0,15

34042,50 64080,00 68672,40 59474,25 10733,40

Kokku

2,4

237002,55

* sisaldab saadud töötasu, makstud tulumaksu, sotsiaal-, töötus- ja pensionikindlustust, kroonides

B. Tööga seotud abitööjõud:

1.Rennit Aita-Maire
2. Ruukel Anne

 

Marjakultuuride vaatluste tegemine, saagiarvestus ja istandike hooldamine Luuviljaliste vaatluste tegemine, saagiarvestus ja istandike hooldamine

1,0 0,75

50302,80 33642,00

Kokku

1,75

83944,80

TÖÖ KULUD RAHASTUSPERIOODIL KOKKU 635 000 kr, sellest:

Personalikulu

Majandamiskulu

Asutuse üldkulu

320947

273053

41000

TEOSTATUD TÖÖD

Kollektsioonide inventeerimine
2003. a 17. novembri seisuga on inventuuri tulemusel Pollis säilitamisel 875 säilikut (nimekirja vt www.polli.ee http://www.polli.ee).
01.jaanuari 2003 seisuga inventeeritud kollektsioonides olevate Eesti sortide kohta koostati passiandmed järgmiselt: 6 pirnisorti, 6 kirsisorti, 3 maasikasorti, 4 vaarikasorti, 13 sõstrasorti, 7 karusmarjasorti ja 6 õunapuu kloonalust.

Andmekogude koostamine ja haldamine
Andmebaasi on kantud andmed Eesti sortide kohta pirni-, kirsi-, maasika-, vaarika-, sõstra-, ja karusmarjakollektsioonidest, samuti pookealuste kollektsioonis olevate Eesti päritoluga aluste kohta.

Kollektsioonide säilitamine ja süsteemne uuendamine
Rajati Polli Aianduse Instituudis aretatud uute õunasortide ja Soome päritoluga sortide katseaed, kokku 13 sorti.
Likvideeriti vana vaarikakollektsioon. Paljundati maasika uue kollektsiooni rajamiseks istikud (40 sorti). Täiendati maasika- (13 sorti), vaarika- (5 sorti), musta sõstra- (5 sorti), kuslapuukollektsiooni (4 sorti) uute sortide sissetoomisega.

Säilikute uurimine ja iseloomustamine, metoodikaalased uuringud
Tehti fenoloogilised vaatlused, koguti andmed talvekindluse, taimehaigustele ja kahjuritele vastupidavuse ja saagikuse kohta. Andmed kanti digitaalsesse arhiivi ja interneti koduleheküljele. Tulemused töötati läbi ja tehti kokkuvõtted, sealhulgas eelmise aasta talve tagajärjel hävinud säilikutest: õunapuul hävis 3, pirnipuul 4, maguskirsipuul 8, hapukirsipuul 4 ja ploomipuul 17 säilikut.
Koostati tegevuskava 2003-2006 ja kinnitati EPMÜ Polli Aianduse Instituudi teadusnõukogu istungil 14.11.03.

Lühi- ja pikaajaliseks säilitamiseks vajalike seadmete, vahendite ja materjalide uuendamine ning soetamine
Osteti kaks arvutit ja taimekaitseprits. Uuendati tara õuna- ja ploomipuude kollektsiooni ümber. Puutüvede kaitseks jäneste eest osteti 625 plastmass-spiraali.

Osalemine Põhjamaade Geenipanga ja Baltimaade ühises põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumise ja säilitamise alases programmis
Andmebaas sordikollektsioonide ja passiandmete kohta siirdati (Jõgeva Sordiaretuse Instituudi geenipanga kaudu) Põhjamaade Geenipanka. Puuvilja- ja marjakultuuride töörühma liikmena võttis K. Kask osa selle väljasõidukoosolekust N. I. Vavilovi nimelises Ülevenemaalises Taimekasvatuse Instituudis 21.-23. sept. 2003, kus tutvuti selle instituudi kollektsioonidega (sealhulgas Eesti sordid) ning VIRi geenipangaga.

Osalemine FAO ja IPGRI poolt koordineeritavates rahvusvahelistes projektides
Polli Aianduse Instituut osales Euroopa geenivaramute andmebaaside loomises (7 programmi) Põhjamaade Geenipanga kaudu. K. Kask võtab osa Euroopa Puuviljanduslike Uurimisasutuste Ühenduse aastakoosolekust 13.-15. novembril. Töö toimub sektsioonides, sealhulgas õuna- ja pirnipuu töörühm.

TEEMA RAAMES ILMUNUD PUBLIKATSIOONIDE NIMEKIRI

1.  K. Kask. Polli sortide head ja vead. - Maakodu, aprill 2003. Lk. 52-54.
2.  Libek, L. Hanni. Winter hardiness of 23 raspberry cultivars at the Polli Horticultural Institute. -  Horticulture and vegetable growing 22(2), 2003, 57-64.
3.
L. Hanni, A. Libek Occurrence of some raspberry cane diseases depending on different mulching and varieties. - Horticulture and vegetable growing 22(3), 2003, 382-388.
4. L. Hanni. Kuidas kasvatada vaarikat mahedalt. - Mahepõllumajanduse leht nr. 26, sept. 2003, lk. 4-5
5. A. Libek, V. Eskla, L. Hanni, E. Vool, T. Niiberg. Vaarikas aias ja köögis. Maalehe Raamat. Tln., 2003, 183.
6. A. Libek. Must sõstar - põhjamaa viinamari . - Kodu ja Aed, 5, 2003.
7. A. Libek, A. Kikas . Musta sõstra sortidest. - Hüva Nõu, 9, 2003.
8. A. Libek. Marjakasvatuse võimalused. - Aiandusfoorum 2003, 11-12
9.
H. Jänes. Luuviljaliste kultuuride kasvatamine Eestis ja tulevikuperspektiivid. - Aiandusfoorum 2003, 19-20.

TÖÖDEGA OTSESELT SEONDUVAD TEADUSTEEMAD, GRANDID, DOKTORI- JA MAGISTRITÖÖD, JÄRELDOKTORITE TEEMAD, LEPINGUD:
Teema: Aiakultuuride sortimendi parandamine, geneetilise mitmekesisuse säilitamine ja keskkonnasäästliku viljelustehnoloogia arendamine.

RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ (lepingud, konverentside korraldamine, töötamine välisriikides jne)

Osalemine Baltimaade-Põhjamaade Geenipanga ühisprojektis.
Osalemine EUFRIN õunviljaliste ja luuviljaliste sektsiooni töös.
Õunviljaliste sordiuurimise alal Orjoli, Moskva, Leedu, Läti ja Soome kolleegidega.
Luuviljaliste ja marjakultuuride osas Dobele Aiakultuuride Aretusjaamaga Lätis.