Riikliku programmi

"Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumine ja säilitamine aastateks 2002-2006"

2003. a TÖÖDE ARUANNE

TÖÖDE KESTUS:

Algus:

aprill 2003

Lõpp:

detsember 2003

TÄITJA ASUTUS: Tartu Ülikool, Farmaatsia Instituut

RAHASTAMISE ALUS (tellimiskirja nr ja alapunkt): töövõtuleping nr. 3.4-23/83 (17.aprill 2003)

Teostaja esindaja:

Ulve Pihlik (Ees- ja perekonnanimi)

katseaia juhataja, teaduste kandidaat (Amet, teaduskraad)

TÖÖ TÄITJAD FINANTSEERIMISPERIOODI VÄLTEL (vaid antud Töö rahastamise raames tasustatud tööjõud)

A. Põhitäitjad:

Nimi ja eesnimi

Teaduskraad

Ülesanded töö täitmisel

Koormus

Personalikulu *

1. Ulve Pihlik

teaduste kandidaat

tööde planeerimine, korraldamine ja täitmine

0.3

16 717.50

Kokku

0,3

16 717.50

* sisaldab saadud töötasu, makstud tulumaksu, sotsiaal-, töötus- ja pensionikindlustust, kroonides

B. Tööga seotud abitööjõud:

1. Jüri Tuha 2. Tarmo Pihlik 3. Mari-Liis Vorst

- - -

tehnilised tööd katseaias kodulehe koostamine abitööd (põllutööd) katseaias

0.1 1.0 1.0

4 005.- 18 823.50 14 818.50

Kokku

2,1

37674,00

TÖÖ KULUD RAHASTUSPERIOODIL KOKKU 115 000 kr, sellest:

Personalikulu

Majandamiskulu

Asutuse üldkulu

54 364.50

23 601.50

19 492

TEOSTATUD TÖÖD

Kollektsioonide inventeerimine
Kogu perioodi jooksul koguti kollektsioonis olevate liikide kohta vajalikke andmeid nende passide koostamiseks. Koostati nimekirjad nii rohttaimede kollektsioonis ( 322 liiki) kui ka dendraariumis (86) olevate liikide kohta.

Andmekogude koostamine ja haldamine
Alustati säilikute andmebaaside koostamisega. Aruandeperioodi lõpuks on andmebaasi kantud 50 säilikut.

Kollektsioonide säilitamine ja süsteemne uuendamine
Erakordselt külma ja pika talve tõttu tuli kollektsioonis täielikult uuendada või taastada tunduvalt enam taimeliike kui eelnevatel aastatel. Hävinud oli isegi kodumaiseid ravim- ja maitseataimede liike, lisaks veel hulga võõramaiseid liike. Kollektsioone uuendati dendraariumi osas 7 liigi võrra ja rohttaimede osas 17 liigi või sordi võrra. Kogu vegetatsiooniperioodil toimus kollektsioonide hooldamine (rohimine, mulla kobestamine, kastmine, väetamine ja mulla pH reguleerimine). Kollektsiooni hooldamiseks palgati 4 kuuks abitööjõud, keda rahastati lepingu summade arvel. Seemnepanga jaoks koguti sügisperioodil 19 liigi seemned.Telliti hinnapakkumine niisutussüsteemi jaoks.

Säilikute uurimine ja iseloomustamine, metoodikaalased uuringud
Hinnati visuaalselt säilikute talvitumist. Säilikute etikettimine toimus suve algperioodil, kuna taimede kasvu algus oli tunduvalt hilisem tavalisest. Vastavalt Põhja- ja Baltimaade ühisele koostööprojektile jätkus kahe valitud liigi (Origanum vulgare L. ja Helichrysum arenarium (L.) Moench) kollektsioneerimine ja kasvuparameetrite esialgne hindamine.

Lühi- ja pikaajaliseks säilitamiseks vajalike seadmete, vahendite ja materjalide uuendamine ja soetamine
Aruandeperioodi jooksul muretseti mitmesuguseid aiatöödeks vajalikke materjale (kasvuturvas, turbatabletid, istikukotid, istikukastid), abivahendeid (kõplad, istutuskühvlid, pisteetiketid), etiketid säilikutele (350 tk).
Muretseti külmik-sügavkülmik (RF 3422 D), mis on vajalik nii seemnete külvieelseks stratifitseerimiseks kui ka seemnepanga loomiseks.
Hangiti vajalikke lisavahendeid arvutile (tooner, lisamälu jms.).

Osalemine Põhjamaade Geenipanga ja Baltimaade ühises põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumise ja säilitamise alases programmis
Toimus pidev informatsiooni vahetus projekti "Spice and medicinal plants in the Nordic and Baltic countries. Strategies for conservation of genetic resources" raames. Informatsiooni vahetati nii elektroonilisel teel kui ka nõupidamisel Soomes, Mikkelis. Nõupidamisel kooskõlastati valitud liikide kasvuparameetrite hindamise metoodikat, tutvuti soome kolleegide ravim- ja maitsetaimede kasvatamise alaste töödega ja külastati katseaedu.
Võeti osa ja esitati stendiettekanne botaanikaaedade vahelisel rahvusvahelisel nõupidamisel "Botanic garden strategies in changing economical conditions", mis toimus Tartus.

Osalemine FAO ja IPGRI poolt koordineeritavates rahvusvahelistes projektides
Vahetati informatsiooni ja kooskõlastati geneetilise ressursi kaitset vajavate ravim- ja aroomitaimede liikide nimekiri vastavalt ravim- ja aroomitaimede töögrupi esimesel nõupidamisel 2002. a. vastu võetud otsustele.

TEEMA RAAMES ILMUNUD PUBLIKATSIOONIDE NIMEKIRI

Pihlik, U. Plant Collections of the Pharmacy Department - the Base for Pharmacists’ Education and the Conservation of Plant Genetic Resources. - In: Botanic Gardens Strategies in Changing Economic Conditions. Tartu, 2003.

Pihlik, U. Ravimtaimede katseaia osa proviisoriõppes ja ravimtaimede geneetilise ressursi kaitses. - In: Eesti Arst, 2003, nr.9, 647.

RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ (lepingud, konverentside korraldamine, töötamine välisriikides jne)
28.-31. augustil toimus Soomes, Mikkelis Põhja- ja Baltimaade ravim- ja maitsetaimede töörühma nõupidamine ühiste hindamiskriteeriumide väljatöötamise küsimustes projekti "Spice and medicinal plants in the Nordic and Baltic countries. Strategies for conservation of genetic resources" raames.