Riikliku programmi
“Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumine ja säilitamine aastateks 2002-2006”
2004. a TÖÖDE ARUANNE

TÖÖDE KESTUS:

Algus:

02.01.2021

Lõpp:

31.12.2020

TÄITJA ASUTUS: Eesti Põllumajandusülikooli Eksperimentaalbioloogia Instituut

RAHASTAMISE ALUS :Vabariigi Valitsuse korraldus 14.augustist 2002.a. nr. 534-k ja tööleping Põllumajandusministeeriumiga nr.  3.4 - 23/25  27 . veebruaril 2004.a.

Teostaja esindaja:

Hilma Peuŝa
(Oskar Priilinn)*

Vanemteadur, biol.kand.

*Alates 08.08.2004. lõpetas töösuhted EPMÜ Eksperimentbioloogia Instituudiga

TÖÖ TÄITJAD FINANTSEERIMISPERIOODI VÄLTEL (vaid antud Töö rahastamise raames tasustatud tööjõud)

A. Põhitäitjad:

Nimi ja eesnimi

Teaduskraad

Ülesanded töö täitmisel

Personalikulu *

1.Enno Tamara

2.Peuša Hilma

3 Tohver Maimu

4.Priilinn Oskar

5.Remmelg Hugo

6.Helle Sadam

Biol.dr.

Biol.kand.

Biol.kand.

Biol.dr.

Biol.kand.

BSc.

Tsütogeneetika

Imuunogeneetika, üldjuht

Biokeemiline geneetika

Aretusgeneetika, (üldjuht)

Rukkigeneetika

Nisu resistentsusgeneetika

16020

16020

6675

25636

6675

20025

Kokku

91051

* sisaldab saadud töötasu,  tulumaksu,  sotsiaal-, töötus- ja pensionikindlustust, kroonides

B. Tööga seotud abitööjõud:

1.Sokolova Galina

2.Vlassova Valentina

3.Tiiu Kask

 

Põldkatsed, laboritööd

Põldkatsed, laboritööd

Põldkatsed, laboritööd

0,06

0,06

 

2670

2070

4005

Kokku

0,12

8745

TÖÖ KULUD RAHASTUSPERIOODIL KOKKU                                  160000          kr, sellest:

Personalikulu

Majandamiskulu

Asutuse üldkulu

99796

28204

32000

TEOSTATUD TÖÖD
1. Andmekogude koostamine ja haldamine:
Immunogeneetiliste, tsütogeneetiliste ja biokeemiliste meetodite abil selgitati välja uued huvipakkuvad transgressiivsed nisuliinid, mis suunati kasutamiseks aretuses ja säilitamiseks geenipangas. Jõgeva Sordiaretuse Instituudi geenipanka anti üle 8 uut haigusresistentset säilikut.

2. Kollektsioonide säilitamine ja süsteemne uuendamine:
Viidi läbi säilikute külv kasvuhoones ja põllul, hooldustööd ja vaatlused, koristus ning analüüs.

3. Säilikute uurimine ja iseloomustamine, metoodikaalased uuringud:
Aneuploidset monosoomanalüüsi kasutades identifitseeriti suvinisu sordis Helle kromosoom 3D, kus lokaliseerub jahukastekindlust kandev geen (andmed publitseerimisel). 

Uuriti Ae. speltoides baasil saadud liinide (D-10/6, D-17/2, D-22/1, D-23/2, D-25/6, D-26/1, D-29/6, D-31/1, D-19/7) tsütoloogilist stabiilsust kromosoomide arvu tuvastamisega mitoosis ja meioosis, analüüsides atsetüülkarmiinis värvitud juurerakkude preparaate. Leiti, et uuritud liinid on tütoloogiliselt stabiilsed.
Nisu introgressiivseid liine identifitseeriti seemne varuvalkude elektroforeesi meetodil.
Suvinisu heksaploidse sordi Saratovskaja 29 ja tetraploidse T. timopheevii  ristamisel (H. Peusha) saadud introgressiivsetele liinidele SMT 13, SMT 26, SMT 27, SMT 28, SMT 30, SMT 34, SMT 37, SMT 45 ja SMT 67  ja 2002. aasta Eesti Sordilehe 13 talinisu ja 13 suvinisu sordile A-PAGE ja SDS-PAGE abil koostati lookuste Glu-A1, Glu-B1 ja Glu-D1 alleelne koostis (sordiomased valgustandardid). Introgressiivsetel liinidel tehti kindlaks Gli-B2 poolt kodeeritud valkude päritolu. A-PAGE kasutades avastati liinide SMT 30 ja SMT 45 gliadiini valguspektrites T. timopheeviist translotseerunud valgujooni Gli-B2 poolt kodeeritud valguspektri piirkonnas, mis viitab translokatsiooni olemasolule kuuenda kromosoomi lühemal õlal. Ülejäänud liinide puhul oli gliadiinide elektroforeetiline pilt identne algsordi Saratovskaja 29 omaga. SDS-PAGE kasutamine võimaldab avastada asendusi ja translokatsioone esimese rühma kromosoomide pikemal õlal lookustes Glu-A1, Glu-B1 ja Glu-D1, mis kodeerivad kõrgmolekulaarse gluteniini sünteesi.  Algsordile Saratovskaja 29 saab SDS-PAGE tulemusel kirjutada valemiks Glu-A1b (2*), Glu-B1c (7+9), Glu-D1a (2+12), kus tähed tähistavad alleele ja numbrid vastavaid valgujooni. SMT 13 puhul leiti erinevus Saratovskaja 29-st . Valguspektrisse oli lisandunud valgujoon, pärit T.timopheeviist. Ülejäänud introgressiivsete liinide elektroforeetilised spektrid olid identsed Saratovskaja 29 omadega (Tohver, M. 2004).

Uuriti võrdlevalt talirukki Sangaste baasil saadud lühikõrrelisi di- ja tetraploidseid liine. Lühikõrrelise “Sangaste” rukki di- (2n=2x=14) ja tetraploidseid (2n=2x=28) taimi võrreldi kasvuhoonetingimustes, mis võimaldas analüüsida taimi ühe kalendriaasta jooksul (vernaliseeriti külmkasvuhoones). Tetraploidseid oli katses 43, võrdluseks diploidne analoog. Selgus, et di- ja tetraploidsed taimeded erinevad kõrre pikkus, lehe laiuse, produktiivvõrse arvu ja kõrre läbimõõdu poolest, kuid mitte oluliselt. Oluliselt jäävad tetraploidsed taimed diploidsetele alla teriste arvu poolest peas, kuid see-eest on terad suuremad. Kogusaagilt jääb tetraploidne rukis diploidsele enamasti alla. Põhjuseks loetakse madalat heterosügootsuse taset, kuna tetraploidsed populasioonid on reeglina alguse saanud üksikutest taimedest. Ka esineb (tuleb esile) tetraploidsetes populatsioonides aneuploidsust, mis vähendab fertiilsust veelgi ning avaldab mõju ka terise suurusele.

4. Lühi- ja pikaajaliseks säilitamiseks vajalike seadmete, vahendite ja materjalide uuendamine ning soetamine:
Katsetöödeks soetati materjale ja vahendeid ning kemikaale.

5. Osalemine Põhjamaade Geenipanga ja Baltimaade ühisespõllumajanduskultuuri geneetilise ressursi kogumise ja säilitamise alases programmis:
Osalemine organiseerimisjärgus.

6. Osalemine FAO ja IPGRI poolt koordineerivates rahvusvahelistes projektides:
Jätkati teadusinfo vahetamist IPGRI-ga teraviljade geneetiliste ressurside kogumise ja säiitamise küsimustes.

TEEMA RAAMES ILMUNUD PUBLIKATSIOONIDE NIMEKIRI
Tohver, M. 2004. Allelic variation of Glu-1 encoded HMW-glutenin subunits of spring wheat hybrid lines of Scandinavian origin. Annual Wheat  Newsletter 50: 33-35.

TÖÖDEGA OTSESELT SEONDUVAD TEADUSTEEMAD, GRANDID, DOKTORI- JA MAGISTRITÖÖD, JÄRELDOKTORITE TEEMAD, LEPINGUD:
Sihtfinantseeritav teema “Teraviljade geneetilise potentsiaali suurendamine genoomi rekonstrueerimise teel” (juht Kadri Järve)

ETF grant 4720 “Suvinisu haiguskindluse geneetiline kontroll ontogeneesi erinevates faasides” (grandihoidja (H. Peuša)

Irena Jakobsoni doktoritöö “Suvinisu haiguskindluse geneetiline kontroll ontogeneesi erinevates faasides”

RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ (lepingud, konverentside korraldamine, töötamine välisriikides jne)
Vanemteadur Hilma Peuša lähetus Valgevene geenipanka (Minsk, Zodio) oskusteabe ja geneetilise materjali vahetamiseks (kulud 10 tuhat kr) lükkus järgmisse aastasse.

Teostaja esindaja: H. Peuša

Allkiri:

Kuupäev:  15.11.2020

Direktori kt: K. Järve

Allkiri:

Kuupäev:  15.11.2020

Tellija esindaja: E. Kikkas

Allkiri:

Kuupäev: