Riikliku programmi
“Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumine ja säilitamine aastateks 2002-2006”

TÖÖDE ARUANNE

TÖÖDE KESTUS:

Algus:

01.01.2021

Lõpp:

31.12.2020

TEOSTAJA ASUTUS:  Jõgeva Sordiaretuse Instituut

ALUS: Põllumajandusministri tellimiskiri nr. 3.4-23/341

Teostaja esindaja:

Külli Annamaa

Geenipanga juhataja

TÖÖ TEOSTAJAD RAHASTAMISPERIOODI VÄLTEL (vaid antud Töö rahastamise raames tasustatud tööjõud)
A. Põhitäitjad:
 Nimi ja eesnimi Teaduskraad Ülesanded töö täitmisel Koormus Personalikulu
1.Annamaa Külli   Geenipanga tegevuse koordineerimine, funktsioneerimise tagamine ja kogu haldamine 1,0 107500
2. Kukk Vahur   Andmekogu haldamine 0,3 40600
Kokku 1,3 148100
* sisaldab saadud töötasu, makstud tulumaksu, sotsiaal-, töötus- ja pensionikindlustust, kroonides

B. Tööga seotud abitööjõud:
1. Aavola Rene M.Sc Heintaimede säilikute paljundamine 0,1 11100
2. Narits, Lea M.Sc Põldherne säilikute paljundamine ja uurimine 0,1 10300
3. Tsahkna, Aide Cand. Agr Kartuli kollektsiooni paljundamine ja uurimine 0,1 12700
4. Katsetööline   Säilikute paljundamise ja uurimisega seotud katsetööd 0,8 42300
Kokku 1,1 76400

TÖÖ KULUD RAHASTUSPERIOODIL KOKKU 440000 kr, sellest:

Personalikulu

Majandamiskulu

Asutuse üldkulu

224500

126700

88800

 

TEOSTATUD TÖÖD
Andmekogude koostamine ja haldamine

1. Andmekogusse sisestati 2004. aastal Jõgeva SAI geenipanka hoiustamisele võetud säilikute üldandmed ning täiendati olemasolevaid kirjeid. Kokku sisaldab andmekogu infot 1170 säiliku kohta

2. Riiklikus programmis osalevate asutuste nõustamine andmekogude täitmiseks.

3. Töötati välja Jõgeva SAI geenipanga andmekogu koostamiseks vajaliku säilikute bioloogiliste ja majanduslike omaduste nimistu ning alustati andmekogu struktuuri täiendamist.

Kollektsioonide säilitamine ja süsteemne uuendamine
1. 2004. aastal on Jõgeva SAI geenipangas pikaajalisel ex situ säilitamisel 33 liigi 1170 säilikut. Aretajate põldkollektsioonis oli 2004. aastal 3500 sorti ja aretist.
2. 2004. aastal hoiustati geenipangas 2003. aastal ekspeditsioonidelt kogutud heintaimede säilikud.

3. Rajati põldkatse 2003. aastal ekspeditsioonidelt kogutud kõrreliste heintaimede paljundamiseks.

4. Rajati katse kartuli kollektsiooni säilitamiseks ja uurimiseks.

5. Jätkati 2002. a. Vavilovi nim. instituudist repatrieeritud liblikõieliste heintaimede säilikute uurimist põldkatsetes ja nende paljundamist.

6. Jätkati 2002. a. ekspeditsioonidelt kogutud liblikõieliste ja kõrreliste heintaimede säilikute paljundamist ja uurimist põldkatsetes.

7. Korraldati Baltimaade ühine ekspeditsioon Põhja-Lätisse ning ekspeditsioonid Põhja-Eestisse ja Saaremaa põhjarannikule liblikõieliste ja kõrreliste heintaimede seemnete kogumiseks ning lutserni looduslike kasvukohtade kaardistamiseks. Koguti 24 heintaimede seemneproovi. Osalesid R. Aavola, K. Annamaa, A. Bender , V. Kukk ja S. Tamm.

 Säilikute uurimine ja iseloomustamine, metoodikaalased uringud
1.Korraldati põldkatsed teraviljade, põldherne ja kõrreliste heintaimede säilikute uurimiseks.

2. Rajati põldkatse 2003. aastal Vavilovi nimelisest Instituudist repatrieeritud talirukki, talinisu ja herne säilikute uuendamiseks ja uurimiseks.

3. Jätkati monitooringut erinevate liikide (kaer, suvinisu, talirukis, lina, tomat, talirüps, ristik, lutsern, timut, karjamaa raihein, kerahein) säilikute seemnete idanevuste muutumisest.

 Lühi- ja pikaajaliseks säilitamiseks vajalike seadmete, vahendite ja materjalide uuendamine ning soetamine
1. Paljunduskastid ja seemnete hoiustamiskotid heintaimede säilikute paljundamiseks ja uuendamiseks.

2. CD-kirjutaja, skänner, soojapuhur ja telefon geenipanka.

 Osalemine Põhjamaade Geenipanga ja Baltimaade ühises põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumise ja säilitamise alases programmis
1. Baltimaade odra geneetiliste ressursside töörühma koosolek (Läti), 12. jaanuar. Osalesid I. Puzõrjova ja Ü. Tamm.

2. Baltimaade ja Põhjamaade geneetiliste ressursside kogumise ja säilitamise koordinaatorite koosolekud (Läti, Eesti), 18.-20. mai. Osalesid K. Annamaa ja V. Kukk.

3. Baltimaade teraviljade töörühma seminar (Läti), 28.-30. juuni. Osalesid K. Annamaa, A. Ingver, R. Koppel, V. Kukk, L. Narits ja Ü. Tamm.

4. Baltimaade ja Põhjamaade geenipankade esindajate kohtumine (Eesti), 22.-23. august. Osalesid K. Annamaa ja V. Kukk.

5. Põhjamaade ja Baltimaade ühiste köögivilja töörühmade koosolek (Soome), 22.-25. september. Osales I. Bender.

6. Baltimaade heintaimede töörühma koosolek (Leedu), 22.-24. november. Osalevad R. Aavola, K. Annamaa ja V. Kukk.

7.  Ettevalmistused ja läbirääkimised 2005. aastal Eestis toimuva Põhjamaade ja Baltimaade heintaimede töögrupi koosolekuks.

Osalemine FAO ja IPGRI poolt koordineeritavates rahvusvahelistes projektides
1. Konverents “Meeting of ECP/GR Oats Working Group” (Soome), 20-22.juuli. Osales I. Tamm.

2. Baltimaade ja Põhjamaade ühiste heintaimede töörühmade koosolek (Rootsi), 16.-19. märts. Osalesid R.Aavola ja K. Annamaa.

3. ECP/GR VII perioodi 2004. - 2008. aasta tegevussuundade väljatöötamine ja kooskõlastamine IPGRI-ga Roomas (Itaalia).

4. Osalemine Euroopa Liidu geneetiliste ressursside kogumise ja säilitamise programmi ettevalmistamisel.

5. Osalemine IPGRI Materjali Üleandmise Lepingu kavandi koostamisel.

TEEMA RAAMES ILMUNUD PUBLIKATSIOONIDE NIMEKIRI
Aavola, R. ja Annamaa, K. “Forage genetic resources in Estonia” Report of ECP/GR Working Group on Forages, 10-12.04.2003, Linz, Austria, 5 p.

Ingver, A., Koppel, R. 2004. Suvinisu (Triticum aestivum) mitmekesisuse laiendamine. Agronoomia 2004. Teadustööde kogumik.219. lk. 58-60.

Ingver, A., Koppel, R. 2004. Extension of diversity of spring wheat. Plant Breeding for Sustainable Agriculture. International Conference of Baltic Cereal and Pea Breeders. Latvia, Stende, 28-30.06, pp. 21-22.

TÖÖDEGA OTSESELT SEONDUVAD TEADUSTEEMAD, GRANDID, DOKTORI- JA MAGISTRITÖÖD, JÄRELDOKTORITE TEEMAD, LEPINGUD:
A. Ingveri doktoritöö “Suvinisu geneetilise mitmekesisuse laiendamine saagipotentsiaali ja -kvaliteedi tõstmiseks”

RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ (lepingud, konverentside korraldamine, töötamine välisriikides jne)
  1. Osalemine ECP/GR programmis “European Cooperative Programme for Crop Genetic Resources Networks”.
  2. Osalemine Baltimaade - Põhjamaade Geenipanga ühisprojektis
  3. Koostööleping Vavilovi nimelise Instituudi (Venemaa), Läti Kultuurtaimede Geenipanga, Leedu Geneetiliste Ressursside Keskuse ja Eesti Geneetilise Ressursi Nõukogu vahel.
  4. Koostööleping Põhjamaade Geenipangaga varusäilikute säilitamiseks.

Teostaja esindaja: Külli Annamaa

Allkiri:

Kuupäev:  11.11.2020

Asutuse juht: Vahur Kukk

Allkiri:

Kuupäev:  11.11.2020

Tellija esindaja:

Allkiri:

Kuupäev: