Riikliku programmi

“Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumine ja säilitamine aastateks 2002-2006”

TÖÖDE ARUANNE

 

TÖÖDE KESTUS:

Algus:

01.01.2021

Lõpp:

31.12.2020

TEOSTAJA ASUTUS:  Jõgeva Sordiaretuse Instituut

ALUS: Põllumajandusministri tellimiskiri nr. 3.4-23/226

Teostaja esindaja:

Külli Annamaa

(Ees- ja perekonnanimi)

Geenipanga juhataja

(Amet, teaduskraad)

TÖÖ TEOSTAJAD RAHASTAMISPERIOODI VÄLTEL (vaid antud Töö rahastamise raames tasustatud tööjõud)

A. Põhitäitjad:

 Nimi ja eesnimi

Teaduskraad

Ülesanded töö täitmisel

Koormus

Personalikulu *

1.Annamaa Külli

 

Geenipanga tegevuse koordineerimine, funktsioneerimise tagamine ja
kogu haldamine

1,0

123627

2. Kukk Vahur

 

Programmi “European Cooperative Programme for Crop Genetic Resources Networks” koordineerimine Eestis

Leping

32100

Kokku

1,0

155727

* sisaldab saadud töötasu, makstud tulumaksu, sotsiaal-, töötus- ja pensionikindlustust, kroonides

B. Tööga seotud abitööjõud:

1. Narits, Lea

M.Sc

Põldherne säilikute paljundamine ja uurimine

0,1

12015

2. Tsahkna, Aide

Cand. Agr

Kartuli kollektsiooni paljundamine ja uurimine

0,1

17622

3. Tupits, Ilme

 

Talirukki säilikute paljundamine ja uurimine

0,1

12015

4. Katsetööline

 

Säilikute paljundamise ja uurimisega seotud põld- ja laborikatsed

0,6

39121

Kokku

0,9

80773


TÖÖ KULUD RAHASTUSPERIOODIL KOKKU 430000 kr, sellest:

Personalikulu

Majandamiskulu

Asutuse üldkulu

236500

107500

86000


TEOSTATUD TÖÖD

Andmekogude koostamine ja haldamine

1.        Andmekogusse sisestati Jõgeva SAI geenipanka 2005. aastal hoiustamisele võetud säilikute üldandmed ning täiendati olemasolevaid kirjeid. Kokku sisaldab andmekogu infot 1230 säiliku kohta.

2.        Jõgeva SAI geenipanga andmekogus olevad andmed kopeeriti Põhjamaade Geenipanga poolt väljatöötatud ja seal kasutusel olevasse Interneti-põhisesse andmekogusse SESTO. Andmekogu katsetamine toimub 2006. aasta märtsini, mille järel võetakse SESTO kasutusele ka teistes Eesti geneetiliste ressursside säilitamisega tegelevates asutustes.

 

Kollektsioonide säilitamine ja süsteemne uuendamine

1.        2005. aastal on Jõgeva SAI geenipangas pikaajalisel ex situ säilitamisel 51 liigi 1308 säilikut. Aretajate põldkollektsioonis oli 2005. aastal 3700 sorti ja aretist.

2.        2005. aastal hoiustati geenipangas 2004. aastal ekspeditsioonidelt kogutud heintaimede säilikud.

3.        Jätkati põldkatsetega 2003. aastal ekspeditsioonidelt kogutud kõrreliste heintaimede paljundamiseks.

4.        Rajati katse kartuli kollektsiooni säilitamiseks ja uurimiseks.

5.        Jätkati 2002. a. Vavilovi nim. instituudist repatrieeritud liblikõieliste heintaimede säilikute uurimist põldkatsetes ja nende paljundamist.

6.        Jätkati 2002. a. ekspeditsioonidelt kogutud liblikõieliste ja kõrreliste heintaimede säilikute paljundamist ja uurimist põldkatsetes.

7.        Korraldati ekspeditsioonid Lõuna-Eestisse ning Rapla- ja Pärnumaale liblikõieliste ja kõrreliste heintaimede seemnete kogumiseks ning lutserni looduslike kasvukohtade kaardistamiseks. Koguti 12 heintaimede seemneproovi. Osalesid R. Aavola, K. Annamaa, A. Bender, ja S. Tamm.

 

Säilikute uurimine ja iseloomustamine, metoodikaalased uuringud

1.       Korraldati põldkatsed Põhjamaade Geenipangast repatrieeritud Eesti päritolu lina, kaera ja odra uurimiseks ja uuendamiseks.

2.       Korraldati põldkatse VIR-ist repatrieeritud herne ja oa säilikute uurimiseks ja paljundamiseks.

3.        Rajati põldkatse 2003. aastal VIR-ist repatrieeritud talirukki ja talinisu säilikute uuendamiseks ja uurimiseks.

4.        Jätkati monitooringut erinevate liikide (kaer, suvinisu, talirukis, lina, tomat, talirüps, ristik, lutsern, timut, karjamaa raihein, kerahein) säilikute seemnete idanevuste muutumisest.

 

Lühi- ja pikaajaliseks säilitamiseks vajalike seadmete, vahendite ja materjalide uuendamine ning soetamine

1.        Paljunduskastid ja seemnete hoiustamiskotid heintaimede säilikute paljundamiseks ja uuendamiseks.

2.        Printer geenipanga säilikute kottidele etikettide trükkimiseks.

3.        Fotoaparaat säilikute bioloogiliste tunnuste illustreerimiseks geenipanga andmekogus.

 

Osalemine Põhjamaade Geenipanga ja Baltimaade ühises põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumise ja säilitamise alases programmis

1.        Baltimaade ja Põhjamaade geneetiliste ressursside säilitamise koordinaatorite ja geenipanga esindajate koosolek (Leedu, Vilnius), 4. -5. aprill. Osalesid K. Annamaa ja V. Kukk.

2.        Baltimaade teraviljade töörühma seminar (Eesti, Jõgeva), 6. juuli. Osalesid A. Ingver, R. Koppel, L. Narits, I. Tamm, Ü. Tamm ja I. Tupits

3.        Baltimaade ja Põhjamaade Geenipanga heintaimede säilitamise koordinaatorite koosolek (Eesti, Jõgeva),
6. juuli. Osalesid R. Aavola, K. Annamaa ja S. Tamm

4.        Baltimaade ja Põhjamaade geenipankade esindajate koosolek (Läti, Riia), 26. oktoober. Osales
K. Annamaa

5.        Läti Põllumajandusministeeriumi poolt finantseeritud projekti “Preservation and sustainable use of plant genetic resources for food and agriculture, farm animal, forest and fish genetic resources in Latvia” lõpuseminar (Läti, Jelgava), 27. oktoober. Osales K. Annamaa

 

Osalemine FAO ja IPGRI poolt koordineeritavates rahvusvahelistes projektides

1.        ECP/GR VII perioodi 2004. - 2008. aasta kvootide kooskõlastamine ECP/GR koordinaatori ja Eesti töögruppide esindajatega.

2.        ECP/GR juhtkomitee ja Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi nõukogu koostöö koordineerimine.

3.        Konverents “2nd Meeting of ECP/GR Wheat Working Group” (Prantsusmaa, La Rochelle), 22.-25. september. Osales K. Annamaa

4.        Osalemine Euroopa Liidu geneetiliste ressursside kogumise ja säilitamise programmi ettevalmistamisel.

 

TEEMA RAAMES ILMUNUD PUBLIKATSIOONIDE NIMEKIRI

Aavola, R., Annamaa, K. 2005. Forage genetic resources in Estonia. Report of a Working Group on Forages of ECP/GR. Eighth Meeting, 10-12.04. 2003, Linz, Austria. IPGRI, Rome, pp. 44-47.

Annamaa, K., Kukk, V. Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi pikaajaline ex situ säilitamine Jõgeva Sordiaretuse Instituudi geenipangas. Annamaa, K. (Toimetaja) Sordiaretus ja seemnekasvatus IX. ISSN 1736-2881, lk. 225-232.

Annamaa,K., Kukk, V. et al Nordic­Baltic Cooperation in Plant Genetic Resources ­ Achievements and Future (Ilmumas)


TÖÖDEGA OTSESELT SEONDUVAD TEADUSTEEMAD, GRANDID, DOKTORI- JA MAGISTRITÖÖD, JÄRELDOKTORITE TEEMAD, LEPINGUD:

A. Ingveri doktoritöö “Suvinisu geneetilise mitmekesisuse laiendamine saagipotentsiaali ja -kvaliteedi tõstmiseks”


RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ (lepingud, konverentside korraldamine, töötamine välisriikides jne)

  1. Osalemine IPGRI poolt koordineeritavas programmis “European Cooperative Programme for Crop Genetic Resources Networks” (ECP/GR)
  2. Osalemine Baltimaade - Põhjamaade Geenipanga ühistöös
  3. Koostööleping Vavilovi nimelise Instituudi (Venemaa), Läti Kultuurtaimede Geenipanga, Leedu Geneetiliste Ressursside Keskuse ja Eesti Geneetilise Ressursi Nõukogu vahel
  4. Koostööleping Põhjamaade Geenipangaga varusäilikute säilitamisest