Riiklik programm
“Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumine ja säilitamine aastateks 2002-2006”

2002. a koondaruanne


Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumise ja säilitamise alase programmi peaülesandeks on unikaalse Eesti päritolu geneetilise mitmekesisuse säilitamine ja kättesaadavaks tegemine.

Uute sortide aretamise ja kasutusel olevate sortide parendamise aluseks on terve algmaterjal, mis kannab endas väärtuslikku, haiguskindlat ja kõrge saagipotentsiaaliga geneetilist informatsiooni.

Bioloogilise Mitmekesisuse Konventsiooni ja rahvusvaheliste lepete alusel on iga riik kohustatud säilitama kultuurtaimede sordiaretuse algmaterjali ja sorte.

Vabariigi Valitsus kinnitas oma 14. augusti 2002. a  korraldusega nr 534-k riikliku programmi “Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumine ja säilitamine aastateks 2002-2006”.

Põllumajandusministeerium koostas eelnevalt tööde täitjatega sõlmitavate lepingute eelnõud ja lepingud programmi täitmises osalevate asutustega sõlmiti 31. oktoobril. Programmis püstitatud ülesannete täitmist alustasid kõik asutused juba enne Valitsuse korralduse jõustumist ning vastava lepingu sõlmimist Põllumajandusministeeriumiga.

Programmi täitmise aruanded laekusid tähtaegselt ning on avaldatud Internetis Jõgeva Sordiaretuse Instituudi kodulehel.

2003. aasta olulisemaid ülesandeid on lõpetada inventuur kollektsioonides ning alustada ühtse geenipanga andmekogu koostamisega.
Arvestades programmi täitjate valduses olevate kollektsioonide eripära tuleb koostada nende säilitamiseks vajalikud üksikasjalikud tegevuskavad. Oluline on määratleda otstarbekad investeeringud ning geenipankade tegevuse korraldamine säilikute pikajalise säilimise tagamiseks. Arengukava näitama, millised ülesanded tuleb lahendada kõikide täitjate vahel ühiselt ja mida peab igaüks iseseisvalt lahendama, et programmi lõppedes 2006. aastal oleks tagatud põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi pikajaline säilimine ja esitatud säilikute üldandmed, bioloogilised ja majanduslikud omadused.

Täpsustatud tegevuskava alusel jätkab Põllumajandusministeerium programmi täitjatega ettenähtud eesmärkide saavutamiseks lepingute sõlmimist 2003. a jaanuaris.