Kartuli sordi- ja säilitusaretus ning nendega seonduvad sordiagrotehnika ja seemnekasvatuse alased uuringud
Workers:         
Eesmärgiks on Eesti oludele sobivate hiliste ja hilisepoolsete toidu- ja tööstuskartuli sortide aretamine ning aretatud sortide säilitusaretus. Uued sordid peavad saagikuselt, agronoomilistelt omadustelt ja haiguskindluselt olema võrdväärsed või paremad siin kasvatatavatest välismaistest sortidest. Kvaliteediomadustelt vastama tänapäevastele toidu- ning tööstusotstarbelise kartuli nõuetele. Aretuse peamiseks suunaks on saagikate, kõrge kvaliteediga ja haiguskindlate lauakartuli sortide aretamine.
 
 

Kartuli säilitusaretuse eesmärgiks on Sordilehte kantud kaheksa kartulisordi säilitusaretuse jätkamine tagamaks nende sordiomaste tunnuste säilimise ja sordiehtsate meristeemtaimede tootmise algseemnekasvatuse vajadusteks, ELISA meetodil põhineva viiruskontrolli rakendamine seemnekasvatuse algfaasis tagamaks viirusvaba seemnekartuli tootmist. 

Kartuli sordiagrotehnika ning seemnekasvatuse alased rakenduslikud teadusuuringud.

Toidukartuli saagikuse tõstmine ning saagi kvaliteedi (mugulate fraktsioonilisus, kasvulõhede ja väärarendite vältimine, kärntõved) parandamine kunstliku niisutuse ning taimekaitsevahendite kasutamisega. Automaatilmajaama kasutamine kunstliku niisutuse aegade ja koguste väljaselgitamisel.Agrotehniliste võtete ja taimekaitsevahendite kasutamine kartuli kasvuaegsete ja säilitushaiguste (kartuli-lehemädanik, kuivlaiksus, mugulate pruunmädanik ning kuivmädanik) vähendamiseks. Maheviljeluseks enamsobivate kartulisortide väljaselgitamine.