Kartuli-lehemädaniku koostöövõrgustik EUROBLIGHT moodustus eelmise aasta lõpus senistes Euroopa Liidu uurimisprojektides EU.NET.ICP ja EUCABLIGHT osalenud ligikaudu kahekümnest riigi uurimisgruppide koostöögrupina.  EUROBLIGHT osalejate uurimistemaatika hõlmab: kartuli-lehemädaniku tekitaja Phytophthora infestans bioloogiat ja geneetikat; kartulisortide haiguskindlust;  fungitsiidide efektiivsuse ja toime hindamist; lehemädaniku prognoosi ja tõrje mudelite ning programmide  arendamist. Jõgeva SAI on löönud kaasa kõigis uurimisvaldkondades.

Koostöövõrgustiku eesmärgiks on regulaarne teadusseminaride organiseerimine, harmoniseeritud katseprotokollide väljatöötamine  võrreldavate uuringute korraldamiseks; vastastikune teadusinfo vahetus ning võimaluste otsimine ühiste uurimisprojektide algatamiseks. Hallatakse ja täiendatakse ühiseid kartulisortide haiguskindluse ning  lehemädanikutekitaja geneetika (www.eucablight.org) ja fungitsiidide efektiivsuse ning toimemehhanismide (www.euroblight.net)  alaseid internetipõhiseid andmebaase.  Lähiaja suurimaks ülesandeks on ülevaate koostamine Euroopas kartuli-lehemädaniku alastest uuringutest.

Mai algul Bolognas, Itaalia toimunud koostöövõrgustiku 10. seminaril  said  Jõgeva SAI teadurid  informatsiooni  uusimatest uuringutest ning sõlmisid kokkuleppeid ühisuuringute teostamiseks Poola, Ungari, Venemaa ja Ameerika teadlastega.