vt. ka Riikliku programmi aruanded

Riiklik programm "Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumine ja säilitamine aastateks 2002-2006"


Vastu võetud Vabariigi Valitsuse 14. augusti 2002. a korraldusega nr 534-k jõustunud 14.08.2002 

 Muudetud järgmiste korraldustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):
10.11.2020 nr 804-k (
10.11.2020 )
23.05.2021 nr 298 (
23.05.2021)

«Säästva arengu seaduse» (RT I 1995, 31, 384; 1997, 48, 772; 1999, 29, 398; 2000, 54, 348) § 9 lõike 1 alusel: 
 1. Kinnitada juurdelisatud riiklik programm «Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumine ja säilitamine aastateks 2002–2006» (edaspidi programm). 

 2. Riigieelarvest eraldatakse raha programmis seatud eesmärkide saavutamise tagamiseks vastavalt riigieelarve iga-aastastele võimalustele. 

 Programmi eesmärk
Programmi põhieesmärgiks on põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi sordilise ja liigilise mitmekesisuse kaitsmine ning säilitamine ja säästva arengu tagamine kooskõlas keskkonnastrateegia, globaalsete, regionaalsete ning bilateraalsete konventsioonidega ja lepingutega, millega Eesti Vabariik on ühinenud.

Programmi täitmine peab looma eeldused põllumajanduskultuuride kohalikku päritolu geneetilise ressursi säilitamiseks ja kasutamiseks vastavalt Eesti Vabariigi poolt bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni ratifitseerimisest tulenevatele rahvusvahelistele kohustustele põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi säilitamise osas.


Programmi alameesmärgid
• teraviljade, kartuli, heintaimede, köögiviljade, puuvilja- ja marjakultuuride, ilu-, ravim- ja maitsetaimede säilikute identifitseerimine, säilitamine in situ ja ex situ, hindamine, iseloomustamine ja dokumenteerimine ning kollektsioonide täiendamine;
•kartuli ja aiakultuuride tervendatud materjali säilitamine in vitro, säilikute hindamine, iseloomustamine ja dokumenteerimine;
•kollektsioonides säilitatavate kohalikku päritolu sortide ja aretiste majanduslike ja bioloogiliste omaduste aretusväärtuse selgitamine;
•aiakultuuride erakogude inventeerimine;
•lutserni looduslike kasvualade säilitamine in situ;
• osalemine Põhjamaade Geenipanga ja Baltimaade ühisprojekti töögruppide tegevuses;
•osalemine Rahvusvahelise Taimede Geneetiliste Ressursside Instituudi (IPGRI) poolt koordineeritavas programmis ECP/GR tegevliikmena.

Oodatavad tulemused
• koordineeritud tegevus põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi säilitamisel;
•bioloogilise mitmekesisuse komponendid on identifitseeritud;
•teraviljade, kartuli, heintaimede, köögiviljade, puuvilja- ja marjakultuuride, ilu-, ravim- ja maitsetaimede kollektsioonide säilimine;
•taimede geneetilise ressursi pidev, mitmekülgne ja säästev kasutus;
•ökosüsteemide kaitse, maastike ja elustiku mitmekesisuse säilimine;
•rahvusliku ja rahvusvahelise koostöö edenemine;
•riigi loodusressursside kaitsmise alase tegevuse pidev analüüs;
•koordineeritud töö bioloogilise mitmekesisuse kaitsmiseks ja ühiskonna säästva arengu tagamiseks;
•majanduslik kasu säilikute kasutamisest sordiaretusprogrammides;
•põllumajanduskultuuride kohaliku geneetilise ressursi kui kultuurilise ja ajaloolise pärandi säilimine;
•Eesti aktsepteeritus rahvusvahelisel tasemel geneetiliste ressursside säilitajana ja rahvusvaheliste lepete täitjana;
•taimekasvatuse majandusliku tulukuse tõus.

 

Programmi elluviimise kava

Põllumajandusministeerium juhib programmi elluviimist, sõlmib täitjatega lepingud ettenähtud tööde läbiviimiseks ja kontrollib lepingute täitmist.


Programmi täitjateks on järgmised asutused:
•Jõgeva Sordiaretuse Instituut (JSAI);
•Eesti Põllumajandusülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut (PKI);
•Eesti Põllumajandusülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut (PKI);
•Tallinna Tehnikaülikooli matemaatika-loodusteaduskonna geenitehnoloogia instituut (GTI);
•Tartu Ülikooli Botaanikaaed (TÜBA).


Programmi täitmise abinõude loetelu, elluviimise ajakava, täitjad ja finantseerimine

Programmi elluviimise algusetapil on peaeesmärgiks koguda informatsiooni kõikide põllumajanduskultuuride kollektsioonide kohta. Vajalik on inventeerida kõiki kogusid leidmaks nendes Eesti päritolu originaalsäilikuid ja tagada nende pikaajaline hoiustamine. Kollektsioonides hallatavate säilikute kohta koostatakse ühine andmekogu, millesse kantakse säilikute üldandmed.

Abinõu

Aasta

Kollektsioonide inventeerimine

2002/2003

Andmekogude koostamine ja haldamine

2003/2006

Kollektsioonide säilitamine ja süsteemne uuendamine 

2002/2006

Säilikute uurimine ja iseloomustamine, metoodikaalased uuringud

2003/2006

Lühi- ja pikaajaliseks säilitamiseks vajalike seadmete, vahendite ja materjalide uuendamine ning soetamine

2002/2006

Osalemine Põhjamaade Geenipanga ja Baltimaade ühises põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumise ja säilitamise alases programmis

2002/2006

Osalemine FAO ja IPGRI poolt koordineeritavates rahvusvahelistes projektides

2002/2006

Programmi täitmise planeeritav koondeelarve (tuh/kr)

Tegevus

2002

2003

2004

2005

2006

Kokku

Kollektsioonide inventeerimine

160

185

 

 

 

345

Andmekogude koostamine ja haldamine

 

280

260

100

100

740

Kollektsioonide säilitamine ja süsteemne uuendamine

630

1240

1345

1395

1315

6120

Sälikute uurimine ja iseloomustamine, metoodikaalased uuringud

 

430

455

475

470

1860

Lühi- ja pikaajaliseks säilitamiseks vajalike seadmete, vahendite ja materjalide uuendamine ning soetamine

80

215

225

260

245

1040

Osalemine Põhjamaade Geenipanga ja Baltimaade ühises põllumajandus-kultuuride geneetilise ressursi kogumise ja säilitamise alases programmis

65

125

125

155

155

625

Osalemine FAO ja IPGRI poolt koordineeritavates rahvusvahelistes projektides

65

210

220

245

245

985

Kokku

1000

2685

2630

2630

2530

11475

 

 

 Programmi efektiivsuse ja edukuse hindamise kriteeriumid

  • säilikute omaduste püsimine rahvusvahelistes standardites määratletud tasemel
  • elektrooniliste andmekogude olemasolu
  • publikatsioonid
  • rahvusvahelistes projektides osalemine ja rahvusvaheline tunnustatus
  • geneetilise ressursi kättesaadavus eri riikide sordiaretajatele