GR nõukogu protokollid
GRN Protokoll 04082006
GRN Protokoll 16062006
GRN Protokoll 05062006
GRN protokoll 25112005
GRN protokoll 29042005
GRN protokoll 04112004
GRN protokoll 26112003
GRN protokoll 22042003
GRN protokoll 23102002
GRN protokoll 26032001

 

Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi
säilitamise nõukogu
(põllumajandusministri käskkiri  27. detsember 2004)

1. Moodustan põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi säilitamise nõukogu koosseisus:

Nõukogu esimees:

Andres Oopkaup

Põllumajandusministeeriumi põllumajandus- ja kaubanduspoliitika asekantsler;

Nõukogu aseesimees:

Vahur Kukk

Jõgeva Sordiaretuse Instituudi asedirektor;

Nõukogu liikmed:

Külli Annamaa

Jõgeva Sordiaretuse Instituudi seemnevaramu juhataja;

 

Ave Kikas

Eesti Põllumajandusülikooli Polli Aianduse Instituudi direktor;

 

Katrin Kotkas

Eesti Põllumajandusülikooli Taimebiotehnoloogia Uurimiskeskuse EVIKA direktor;


Kalju Kask Eesti Põllumajandusülikooli Polli Aianduse Instituudi vanemteadur
 

Kadri Järve

Eesti Põllumajandusülikooli Eksperimentaalbioloogia Instituudi direktori kohusetäitja;

 

Jüri Sild

Tartu Ülikooli Botaanikaaia asedirektor;

 

Lilika Käis

Keskkonnaministeeriumi looduskaitse-osakonna peaspetsialist;

 

Andres Õunmaa

Põllumajandusministeeriumi taimetervise osakonna juhataja asetäitja;

 

Einar Kikkas

Põllumajandusministeeriumi põllumajandusturu korraldamise osakonna taimekasvatussaaduste büroo peaspetsialist.

 

2. Nõukogu ülesandeks on põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi säilitamisega tegelevate asutuste tegevuse koordineerimine kooskõlas Vabariigi Valitsuse 14. augusti 2002. a korraldusega nr 534-k "Riikliku programmi "Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumine ja säilitamine aastateks 2002-2006" kinnitamine" (RTL 2002, 94, 1468) ja "Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni ratifitseerimise seadusest" (RT II 1994, 13, 41) tulenevate põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi säilitamisega seotud kohustuste täitmise korraldamine ja koordineerimine.

3. Nõukogu istungid toimuvad vastavalt vajadusele esimehe ettepanekul.

4. Nõukogu teenindavaks struktuuriüksuseks määran Põllumajandusministeeriumi põllumajandusosakonna.

5. Nimetan Jõgeva Sordiaretuse Instituudi põllumajanduskultuuride seemnevaramu ex situ säilitamise koordinaatoriks Eestis.