Teisipäeval 23. septembril allkirjastati Eesti Teaduste Akadeemia ja Jõgeva Sordiaretuse Instituudi Assotsiatsioonileping.

Vastavalt lepingule  

 Jõgeva SAI:

 - aitab oma tegevusega kaasa Akadeemia põhikirjaliste eesmärkide ja ülesannete elluviimisele;

 - arendab koostööd Akadeemiaga ning temaga assotsieerunud teadusasutuste ja teadusseltsidega;

 - informeerib Akadeemiat oma teadlaste olulistest teadusaavutustest;

 - annab Akadeemiale igal aastal ülevaate oma teadus- ja arendustegevuse tulemustest; 

  - arvestab Akadeemia soovitustega JSAI tegevuse tõhustamiseks või laiendamiseks.

 Akadeemia:

 - tunnustab JSAI põhimäärusest tulenevaid eesmärke ja aitab kaasa nende elluviimisele;

 - aitab vastavalt võimalustele kaasa JSAI kirjastustegevusele ja välissuhete arendamisele;

 - annab vajadusel soovitusi JSAI tegevuse edasiarendamiseks;

 - kaasab JSAI esindajaid osalema Akadeemia tegevuses;

 - esindab ja kaitseb oma suhetes ja esindusfunktsioonides JSAI huve.

Assotseerumislepingu sõlmimine algatati 2007.a suvel toimunud Teaduste Akadeemia delegatsiooni visiidil Jõgeva Sordiaretuse Instituuti