Agrometeoroloogiliste prognooside ja kokkuvõtete koostamine
Workers:   
Agrometeoroloogiliste vaatluste senine tegija (EMHI) lõpetas 2002. aastal agrometeoroloogilised vaatlused, kuid vajadus selliste vaatluste andmete järele on säilinud. Agrometeoroloogiliste andmete vajadus on Põllumajandusministeeriumi poolt kaardistatud. Andmete kasutajateks on ühelt poolt Põllumajandusministeerium (prognoosid jne) ja tema haldusala asutused (taustaandmestik teadusuuringute ja sordivõrdluskatsete läbiviimisel jm), teisalt on agrometeoroloogilised näitajad vajalikud põllumajandustootjatele (taimekaitsesüsteem, tootmise planeerimine jm). Samuti on agrometeoroloogilised näitajad (aegread) vajalikud meie teoreetiliste teadmiste baasi laiendamiseks, et kaardistada toimunud/toimuvaid agroklimaatilisi muutusi ja teha prognoose.
 
 

Agrometeoroloogiliste vaatluste läbiviimise süsteemi säilitamisel ja edasiarendamisel peame koguma vähemalt minimaalselt vajalikud andmed ja säilitama senikogutud andmete baasi ja eriala valdavad eksperdid. Piiratud rahaliste ressursside tingimustes on vaja agrometeoroloogilise töö korraldada võimalikult efektiivselt, seetõttu peame otstarbekohaseks agrometeoroloog-eksperdi töötamist Jõgeva SAI koosseisus, kus ta saab kasutada põldkatsetest laekuvat informatsiooni.  

 

Agrometeoroloog-ekspert koostab ilmaandmete ühtse vaatlus- ja võrdlusmetoodika automaatilmajaamadest andmete saamiseks, nende süstematiseerimiseks ja  võrdlusteks; 

 

koondab kõikidest haldusala teadusinstituutidest ja katsekeskustest jt automaatilmajaamadest ilmaandmed, süstematiseerib, analüüsib ja edastab need EMHI-le, et instituut saaks andmed ühtses süsteemis avaldada; 

 

koostab põllu- ja aiakultuuride saakide ja selle kvaliteedi prognoose ning koostab selles valdkonnas ettekandeid; 

 

teeb koostööd TMKK-ga, et selgitada mullaviljakusest ja muudest teguritest tingituna sobivaid alasid (maheviljeluseks jne);  

 

osaleb eksperdina ilmastiku jm ekstreemsetest loodusmõjudest tingitud põllu- ja aiakultuuride kahjustuste kindlaksmääramisel ning koostab vastavaid ettekandeid;

 automaatilmajaamadest laekunud info põhjal koostab agrometeoroloogilisi prognoose ja ülevaateid ning ettekandeid ja edastab need TKAN-süsteemile, pressile, nõustajatele jt.