» Potato Late Blight
 
» Beginning of infection
 
» Need for chemical control
 
» Treatment intervals
 
» Fungicides
 
» Variety resistance


I-Taimekaitse on jätkuks kahele Eesti-Taani koostööprojektile: Taimekaitsealase arvutinõuandesüsteemi väljatöötamine EL nõuetega kooskõlla viimiseks (1999) ja Taimekaitsealase arvutinõustamise süsteemi katsetamine ja rakendamine Eestis (2000-2002). Nimetatud koostööprojektide raames korraldati Eesti Maaviljeluse Instituudi, Jõgeva Sordiaretuse Instituudi, Jäneda Õppe- ja Nõuandekeskuse, Eesti Põllumajandusülikooli ja Eesti Talupidajate Keskliidu osalusel Taani Taime- ja Mullateaduse Instituudis väljatöötatud taimekaitsealasete arvutinõuandesüsteemide PC-Plant Protection (teraviljade haiguste-, kahjurite- ja umbrohtude tõrje) ja NegFry (kartuli-lehemädaniku tõrje) kohandamine eesti oludele ja alustati uue, internetipõhistele tarkvaralahendustele baseeruva nõustamissüsteemi väljatöötamist.

 

 

Arvutinõuandesüsteemi sihiks on taimekaitsevahendite optimaalne kasutamine arvestades klimaatilisi tingimusi, sortide haiguskindlust ja taimekahjustajate levikut tagades seejuures kõrge saagitaseme ja majandusliku efektiivsuse. Senistes põldkatsetes on olnud võimalik vähendada pestitsiidide kulunorme 30-80% võrreldes tootjafirmade kulunormidega. Oma soovitustes lähtuvad programmid alati majanduslikust efektiivsusest, taimehaiguste tõrjele tehtavad kulutused peavad ennast tasuma enamsaagina, mis tuluna ületab taimekaitsele tehtud kulutused. Taimehaiguste vähese esinemise korral ei vähenda need oluliselt saaki ja seega võib osutuda otstarbekaks neid mitte tõrjuda ega teha taimekaitsetöödena asjatuid kulutusi. Umbrohutõrjel saab oluliselt vähendada herbitsiidide kulunorme lähtuvalt esinevatest umbrohuliikidest, nende kasvufaasist ja ohtrusest. Programmid põhinevad põhjalikel teadmistel taimekahjustajate bioloogia, kultuurtaimede resistentsuse, pestitsiidide ning töötlemistehnoloogiate mõju ja ajastamise kohta.

I-Taimekaitse